មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

ការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់សហគ្រាសធុនធំ

    ប្រភេទនៃការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងបណ្តុះបណ្តាលនេះ គឺជាទម្រង់មួយដែលមានលក្ខណៈ​ស្តង់ដារនិងមានតម្រូវការ​ខ្ពស់​ក្រោម​គម្រោង​របស់មូលនិធិ។ ប្រភេទគម្រោងបែបនេះបាន​គាំទ្រ និងផ្តល់សហហិរញ្ញប្បទានរួមគ្នាដល់ការអភិវឌ្ឍជំនាញ​របស់​និយោជិត​នាពេលបច្ចុប្បន្ន ឬទៅអនាគត។ និយោជកត្រូវធ្វើកិច្ចសហការជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាបណ្តុះបណ្តាលឯកជន ឬសាធារណៈ ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលដល់បុគ្គលិក របស់ខ្លួននាពេលបច្ចុប្បន្ន ឬផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់និយោជិត​ដែលពួកគេ​មាន​ផែនការជ្រើសរើសឱ្យចូលធ្វើការបន្ទាប់ពីបញ្ចប់​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល។ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនេះ មិនមានការកំណត់លើមាតិកា​(ខ្លឹមសារ)​ ​ឬទម្រង់បែបបទណាមួយឡើយ ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ គឺការបន្ថែមតម្លៃលើកម្លាំងពលកម្មដែលមានជំនាញ និងផលិតភាព​ជួយ​ដល់និយោជកឱ្យកាន់តែប្រសើរថែមទៀត។ ដូច្នេះ ជាគោលការណ៍សំខាន់ គឺការបណ្តុះបណ្តាល ត្រូវរៀបចំឡើង​ដោយ​និយោជក​មានឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមវិភាគទាន (ជាហិរញ្ញវត្ថុ ឬជាទ្រព្យ) ហើយ​វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលគេកំពុងបញ្ជូនបុគ្គលិក​របស់​ពួកគេ​ទៅចូលរួម ត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពួកគេផងដែរ។ អាស្រ័យហេតុនេះ ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ​បច្ចេកទេស និង​ជំនាញទន់ ឬការច្របាច់បញ្ចូលនូវជំនាញទាំងពីរ គឺត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់គម្រោង។

    ដើម្បីដាក់សំណើគម្រោង មកគម្រោងមូលនិធិ និយោជក និងវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលត្រូវដាក់ស្នើសំណើ​គម្រោង​បណ្តុះបណ្តាល​​​​​រួមគ្នា​ជាមួយនឹងការដាក់បញ្ចូលនូវសូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ ដើម្បីវាស់វែងការអនុវត្តគម្រោង​​បណ្តុះបណ្តាល​របស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើសំណើគម្រោង ត្រូវបានគេជ្រើសរើស នោះ គម្រោងមូលនិធិ នឹងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោង​បណ្តុះបណ្តាល។ ហើយនិយោជកនិង / អ្នកផ្តល់សេវាបណ្តុះបណ្តាលនឹងចូលរួមវិភាគទានលើការចំណាយរបស់​គម្រោងបណ្តុះបណ្តាល (ជាហិរញ្ញវត្ថុ ឬជាទ្រព្យ) ។

     វិស័យអាទិភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នរួមមាន វិស័យសំណង់ កម្មន្តសាល បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានវិទ្យាទេសចរណ៍ និង​អេឡិចត្រូនិក ក៏ប៉ុន្តែ គេអាចនឹងធ្វើការពិចារណាទៅលើ វិស័យដែលមានគុណតម្លៃខ្ពស់បន្ថែមផ្សេងទៀតផងដែរ ។ ប្រសិនបើ​សំណើគម្រោងបណ្តុះបណ្តាលត្រូវបានអនុម័តដោយជោគជ័យនោះ ការទូទាត់ថវិការបស់មូលនិធិគម្រោង នឹងធ្វើការ​ផ្តល់​ជូន​អ្នក​ផ្តល់​សេវាបណ្តុះបណ្តាលជាកញ្ចប់ ដើម្បីផ្តល់នូវធនធានជាចាំបាច់ដល់ ការបណ្តុះបណ្តាលឱ្យបានទាន់ពេលវេលា ហើយធានា​បាន​នូវ​គុណភាព បណ្តុះបណ្តាល ដើម្បីធ្វើឱ្យការវាយតម្លៃលើសមត្ថភាពដែលទទួលបានលទ្ធផល ហើយជាចុងក្រោយ គឺដើម្បីផ្តល់​ការលើក​ទឹកចិត្តឱ្យមានអត្រាការងារធ្វើខ្ពស់ និងប្រាក់ខែកើនឡើង។