មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

ប្រភេទនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញផ្ដល់សហហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជំនាញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន និងសហគ្រាសឯកជនតាមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល ៤ ខាងក្រោម៖

១.កម្មវិធីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធុនធំ
២.កម្មវិធីសម្រាប់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនធុនតូច និងមធ្យម
៣. កម្មវិធីសម្រាប់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនធុនតូច និងមធ្យម
៤.កម្មវិធីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោល

• កម្មវិធីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធុនធំ

គឺជាកម្មវិធីសហហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធុនធំនៅកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុនធុនធំអាចស្នើសុំថវិកាគាំទ្រលើវគ្គបំប៉នជំនាញបន្ថែមសម្រាប់បុគ្គលិក និងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់សិស្ស ឫបុគ្គលមិនទាន់បម្រើការការងារ។

• កម្មវិធីសម្រាប់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនធុនតូច និងមធ្យម

គឺជាកម្មវិធីសហហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុនធុនតូចនិងមធ្យមអាចស្នើសុំថវិកាគាំទ្រលើវគ្គបំប៉នជំនាញបន្ថែមសម្រាប់បុគ្គលិក និងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់សិស្ស ឫបុគ្គលមិនទាន់បម្រើការការងារ។

• កម្មវិធីសម្រាប់ម្ចាស់ និងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនធុនតូច និងមធ្យម

គឺជាកម្មវិធីសហហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុនធុនតូចនិងមធ្យមអាចស្នើសុំថវិកាគាំទ្រលើវគ្គបំប៉នជំនាញបន្ថែមសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម និងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុន។

• កម្មវិធីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោល

គឺជាកម្មវិធីសហហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាសឯកជន និងវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញ លើវគ្គបំប៉នជំនាញបន្ថែមសម្រាប់គ្រូបង្គោល។

*សម្រាប់សហព័ន្ធ ឫសមាគមពាណិជ្ជកម្មដែលមានសមាជិកជាក្រុមហ៊ុនធុនធំ និងក្រុមហ៊ុនធុនតូចនិងមធ្យម មានបំណងស្នើសុំថវិកាគាំទ្រ សូមទាក់ទងមកក្រុមការងារសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

របៀបដាក់សំណើ

ជំហានទី ១

• កត់សំគាល់ ជំនាញដែលត្រូវការ

ជំហានទី ២

• ធ្វើការ លើគម្រោងអភិវឌ្ឍជំនាញ និងតម្លៃ

ជំហានទី ៣

• ដាក់សំណើមកកាន់មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ (required info in proposal template)

ក្រុមការងារមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

ក្រុមការងារផ្ដល់ការប្រឹក្សាសរសេរគម្រោងសំណើដោយ‌ឥតគិតថ្លៃ

កញ្ញា សុិន ម៉ូនីន

(៨៥៥) ៨៨ ៤៧៦ ៨៨៣១

កញ្ញា លន់ ច័ន្ទសុចិត្រា

(៨៥៥) ៧៧ ៦៣៥ ២៩៤

លោក ហាន រតនៈ

(៨៥៥) ១២ ៦៣៥ ២៩៤