មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការជ្រើសរើស

១.វិសាលភាពនិងលក្ខណះវិនិច្ឆ័យជាប់/ធ្លាក់(សម្រាប់ការជ្រើសរើស)

ក) វិស័យអាទិភាព

ផលិតកម្ម​​ សំណង់​ អាយសុីធី ​អគ្គីសនី ​ទេសចរណ៍ ​និង​ជំនាញ​ផ្សេងទៀតដែលមានតម្រូវការខ្ពស់


ខ) កម្មសិក្សាការីដែលជាក្រុមគោលដៅ

និយោជិក / បុគ្គលិកដែលកំពុងធ្វើការងារក្នុងរោងចក្រ​សហគ្រាសនិងសិស្ស-និស្សិតដែលត្រូវបណ្តុះបណ្តាល​ត្រៀមចូលទីផ្សារពលកម្មនាពេលអនាគត់


គ) រយៈពេលបណ្តុះបណ្តាលសរុប

≤១៨ ខែ


ឃ) ថ្លៃឯកតា 

៨,០០០,០០០ រៀល / និស្សិត / កម្មវិធី


ង) វិញ្ញាបនប័ត្រ  

ក្របខ័ណ្ឌគុណវុឌ្ឍិរបស់ប្រទេស(CQF)ឬវិញ្ញាបនបត្រចេញដោយក្រុមហ៊ុន និងសាលាបណ្ដុះបណ្ដាល


២.គំរូស្ដីការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានោ:  ការចូលរួមវិភាគទានលើការចំណាយជាហិរញ្ញវត្ថុឬជាទ្រព្យផ្សេង។ ខណះដែលឧស្សាហកម្ម​ និងវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលចូលរួមវិភាគទានលើការចំណាយកាន់តែច្រើនគេ និងផ្ដល់ពិន្ទុកាន់តែខ្ពស់។ មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៏ជំនាញ (SDF) និងផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់តែទៅលើការចំណាយប្រតិបត្តិការប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនបានរាប់បញ្ជូលការវិនិយោគមូលធនដូចជា អគារ ឧបករណ៏ សម្រាប់ធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាល។ល។

៣.គំរូស្ដីពីការបណ្ដុះបណ្ដាល​: កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលរួមគ្នារវាងឧស្សាហកម្ម និងសាលាបណ្ដុះបណ្ដាល។ ​វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយក្រុមហ៊ុន នឹងទទួលបានពិន្ទុកាន់តែច្រើន។ ប្រសិនបើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលធ្វើឡើងដោយមានការអនុវត្តនៅតាមរោងចក្រ សហគ្រាសកាន់តែច្រើន នោះគេនឹងទទួលបានពិន្ទុកាន់តែខ្ពស់។ អ្វីដែលគេចង់បានគឺ មានការអនុវត្តជាក់ស្ដែក /ការងារតាមរោងចក្រ សហគ្រាសលើសពី ៥០% (>50%) ។លើសពីនេះទៀត សមាគមន៏ធុរកិច្ច ជាពិសេស ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មធន់តូច និងមធ្យម និងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តអោយធ្វើជាអ្នកតំណាងរបស់សមាជិកខ្លួនក្នុងផ្ដួចផ្ដើមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរួមគ្នាដាក់សំណើមកកាន់គម្រោង។


​​​​​​​​​​​​​៤.កិច្ចសន្យាបណ្តុះបណ្តាលរួមគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូរវីស័យសាធារណះ និងក្រុមហ៊ុន(PPP)​: ត្រូវតែធានានូវការសម្រេចបានលទ្ធផលលើសូចនាករសមិទ្ធកម្មសំខាន់ចាំអប្បបរមាដូចខាងក្រោម (KPIS) 


សួចនាករសមិទ្ធកម្មសំខាន់ៗ

ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មធន់ធំ

ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មធន់តូច និងមធ្យម 

ក) អត្រាបោះបង់ការសិក្សា 

≤ ២០% នៃចំនួនសិស្សនិស្សិតដែលបានចុះ​ឈ្មោះចូលរៀន

≤ ២៥% នៃចំនួនសិស្សនិស្សិតដែលបានចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរៀន


ខ) អត្រាមានការងារធ្វើ (សម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្ស​និស្សិតត្រៀមចូលទីផ្សារពលកម្ម​តែប៉ុណ្ណោះ)


≥ ៧៥% នៃសិស្សិនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការ​សិក្សាត្រូវ ទទួលបាន​ការងារ​ធ្វើជា​ផ្លូវការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយក្នុង​រយៈពេល ៣ ខែបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការ​បណ្តុះបណ្តាលនៅក្នុងមុខរបរ​ដែលពាក់ព័ន្ធ

≥ ៧៥% នៃសិស្សិនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការ​សិក្សាត្រូវ ទទួលបានការងារ​ធ្វើជា​ផ្លូវការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយក្នុង​រយៈពេល ៣ ខែបន្ទាប់ពីបញ្ចប់​ការបណ្តុះបណ្តាលនៅក្នុងមុខរបរ​ដែលពាក់ព័ន្ធ


គ) ប្រាក់ខែរបស់សិស្សិនិស្សិតបន្ទាប់ពីចប់បានរយះពេល ៣ ខែ

- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉ន

- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសិស្ស-និស្សិត​ដែលត្រៀមចូលទីផ្សារពលកម្ម   

≥ ១០% នៃប្រាក់ខែបច្ចុប្បន្ន

≥ ១១០% នៃប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់​​និយោជិតរោងចក្រកាត់ដេរ និងស្បែកជើង (គិតតែទៅលើ​ប្រាក់ខែមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះ)

≥១០% នៃប្រាក់ខែបច្ចុប្បន្ន

≥ ១១០% នៃប្រាក់ខែយោង១៥០ដុល្លារ ​​​ (គិតតែទៅលើប្រាក់ខែមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះ)


* សម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ចគឺជា KPIs ដូចគ្នានៃសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម។


៥. គុណភាពនៃគម្រោងបណ្តុះបណ្តាល

ក) គុណភាពនិងភាពពាក់ព័ន្ធនៃសំណើរួម (សនិទានភាពការរួមបញ្ចូលយេនឌ័រផ្តួចផ្តើមដោយក្រុមហ៊ុន។ ល។ )


ខ)  លក្ខណៈសម្បត្តិនិងបទពិសោធន៍ឧស្សាហកម្មរបស់គ្រូបណ្តុះបណ្តាល


គ) គុណភាពនៃមាតិកាបណ្តុះបណ្តាលដែលបានគូសបញ្ជាក់និងសមត្ថភាព


ឃ) ភាពគួរឱ្យទុកចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន


ទាញយកទំព័រទាំងមូលជាPDF