មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

កម្រងសំនួរ FAQ

សំណួរទូទៅ

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ (SDF) គឺជា ឧបករណ៏គោលនយោបាយទើបតែអនុម័តថ្មី ដែលមានចក្ចុវិស័យវែងឆ្ងាយ ហើយនឹងក្លាយទៅជាយន្តការហិរញ្ញប្បទានគួរឱ្យទុកចិត្តមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជំនាញដែលមាននិរន្តភាព និងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារពលកម្ម។
សេចក្តីប្រកាសសំណើគម្រោងបណ្តុះបណ្តាលនឹងបើកនៅពេលឆាប់ៗនៅក្នុងគេហទំព័រ www.sdfcamboida.org និង www.facebook.com/sdfcambodia/
សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.sdfcamboida.org រួចបន្តទៅផ្នែក “ពាក្យស្នើសុំគម្រោង” និងចូលទៅទាញយក “គំរូសំណើសុំថវិកាគម្រោង”។