មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

អំពីព័ត៌មានទូទៅរបស់់ SDF

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ (SDF) គឺជា ឧបករណ៏គោលនយោបាយថ្មីទើបតែអនុម័ត ដែលមានចក្ចុវិស័យវែងឆ្ងាយ ហើយនឹងក្លាយទៅជាយន្តការហិរញ្ញប្បទានគួរឱ្យទុកចិត្តមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជំនាញដែលមាននិរន្តភាព និងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារឧស្សាហកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត។
SDF បង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ហើយបានចាប់ផ្តើមទទួលសំណើគម្រោងបណ្តុះបណ្តាលលើកទី១នៅខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។  
ស្របតាមគោលដៅ​យុទ្ធសាស្ត្រ​​នៃគោលនយោបាយ​អភិវឌ្ឍវិស័យ​ឧស្សាហកម្ម ២០១៥-២០២៥ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាកង្វះជំនាញពលកម្មដែលជាកត្តារាំងស្ទះដល់ការសម្រេច​​ទិសដៅចក្ខុវិស័យប្រែក្លាយកម្ពុជាឱ្យទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ នាឆ្នាំ២០៣០ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើត SDF ដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្ត ជំរុញ និងលើកកម្ពស់ការចូលរួមពីវិស័យឯកជនតាមរយៈសហហិរញ្ញប្បទានក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញត្រូវនឹងតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់សហគ្រាស។ SDF ផ្តល់សហហិរញ្ញប្បទានក្នុងគម្រោងបណ្តុះបណ្តាល ដែលរួមគ្នាដោយវិស័យឯកជន និងគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាល ដើម្បីបំពេញតម្រូវការជំនាញជាក់ស្តែងពីឧស្សាហកម្ម។
ក្រៅពីបានទទួលថវិកាបណ្តុះបណ្តាលជំនាញដែលមានតម្រូវការពិតប្រាកដពីទីផ្សារ ស្ថាប័នដែលចូលរួមសហការជាមួយ SDF ក៏អាចនឹងបង្កើនទំនាក់ទំនងបន្ថែមទៀតជាមួយដៃគូផ្សេងៗរបស់ SDF ដែលរួមមានទាំង វិស័យឯកជន វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល សមាគម ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា វិស័យសាធារណៈ និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាដើម។ ទាំងនេះជាឳកាសដែល ស្ថាប័នទាំងអស់អាចពិចារណា សហការគ្នា ក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍជំនាញបុគ្កលិករបស់ខ្លួន និងពង្រីកកិត្តិនាមស្ថាប័នផងដែរ។ 
វិស័យឯកជន សហគ្រាសគ្រប់ធុន សមាគម ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យសាធារណៈវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល នានា អាចសហការជាមួយនឹងមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញបាន។
ចំណាំៈ គ្រប់ក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងអស់ត្រូវចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មត្រឹមត្រូវ។ 
គ្រប់ស្ថាប័នណាដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានលក្ខខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀបចំសំណើគម្រោងបណ្តុះបណ្តាលស្នើមកកាន់ SDF បាន។ យ៉ាងណាមិញ SDF លើកទឹកចិត្ត តំណាងវិស័យឯកជន ធ្វើការរៀបចំសំណើគម្រោងស្នើសុំថវិកា ពីព្រោះ SDF ផ្តល់ការគាំទ្រលើគម្រោងបណ្តុះបណ្តាលដែលមានតម្រូវការពិតប្រាកដពីទីផ្សារឧស្សាហកម្ម/វិស័យឯកជន។ 
បច្ចុប្បន្ននេះ SDF ទទួលបានថវិកាសម្រាប់គាំទ្រការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយផ្នែក និងមួយផ្នែកទៀតជាកម្ចីរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី។ 
មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ មានចក្ខុវិស័យជាក់លាក់ក្នុងការប្រែក្លាយទៅជាយន្តការគ្រប់គ្រង ប្រើប្រាស់ និងបែងចែក ហិរញ្ញប្បទានដែលទទួលបានទំនុកចិត្តខ្ពស់ ក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍជំនាញដែលប្រកបដោយនិរន្តភាព និងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារឧស្សាហកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
កត្តាដែលធ្វើឱ្យមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញខុសប្លែកគឺ៖
 • ម៉ូឌែលគម្រោងបណ្តុះបណ្តាល៖ SDF គោរព និងឈរលើគោលការណ៍ភាពជាដៃគូរវាងវិស័យសាធារណៈ និងវិស័យឯកជន (PPP) ដែល SDFតែងតែធ្វើការលើកទឹកចិត្តដល់ សហគ្រាស វិស័យឯកជន ក្នុងការស្វែងរកដៃគូសហការ និងរៀបចំសំណើគម្រោងបណ្តុះបណ្តាលជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ។ រាល់សំណើគម្រោងណាដែលមានការអនុវត្តផ្ទាល់ច្រើននៅក្នុងសហគ្រាស សំណើនោះនឹងអាចត្រូវបានដាក់ពិន្ទុខ្ពស់ ក្នុងពេលវាយតម្លៃសំណើបណ្តុះបណ្តាលនោះ។ 
 • ទម្រង់ហិរញ្ញប្បទាន៖ SDF មិនមានគោលការណ៍ចូលរួមបរិភាគជាហិរញប្បទានទាំងស្រុង​ (១០០​ %)នោះទេ។ សហគ្រាស/ ក្រុមហ៊ុនឯកជន និងវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលត្រូវចូលរួមបដិភាគក្នុងសំណើគម្រោងបណ្តុះបណ្តាលដែលស្នើមក SDF ដែលវិភាគទាននេះអាចមានរូបភាពជាហិរញ្ញវត្ថុ ឬ មិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ (in cash or in kind)។ 
 • និយមន័យ “ជំនាញដែលមានតម្រូវការពីទីផ្សារឧស្សាហកម្ម (Demand-driven skills)”៖ SDF ចាត់ទុកជំនាញដែលមានតម្រូវការពីទីផ្សារឧស្សាហកម្ម ជាជំនាញទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានវិស័យឯកជនបង្ហាញ ឬបញ្ជាក់ច្បាស់ពីតម្រូវការជាក់ស្តែង។ ឬម្យ៉ាងទៀតមានន័យថា ជំនាញដែលត្រូវបានកំណត់ដោយឧស្សាហគ្រាស។ 
ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាជំនាញមួយពិតជាមានតម្រូវការមែន នៅក្នុងសំណើគម្រោងបណ្តុះបណ្តាល អ្នករៀបចំសំណើត្រូវតែធ្វើការបញ្ជាក់ក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌណាមួយថា
 • គ្រប់សិក្ខាកាមនឹងត្រូវបានផ្តល់ការងារធ្វើពិតប្រាកដពីក្រុមហ៊ុនណាមួយ (សម្រាប់តែវគ្គបណ្តុះបណ្តាលត្រៀមចូលទីផ្សារការងារ Pre-employment scheme) ឬ
 • សំណើគម្រោងត្រូវរៀបចំឡើងដោយតំណាងក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស (មិនមែនរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល)។
 SDF លើកទឹកចិត្តដល់ស្ថាប័នដែលគ្រោងនឹងរៀបចំសំណើគម្រោងថា ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ពីជំនាញជាក់លាក់ដែលមានតម្រូវការពីឧស្សាហកម្ម តំណាងស្ថាប័នគួរធ្វើការពិភាក្សាបន្ថែមជាមួយនឹងដៃគូដែលជាវិស័យឯកជនដើម្បីសិក្សាបន្ថែម និងកំណត់ជំនាញ។ SDF មិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកំណត់ជំនាញនោះទេ ប៉ុន្តែ SDF រីករាយនឹងណែនាំដៃគូរបស់ SDF (SDF network) ប្រសិនបើមានការស្នើសុំពីស្ថាប័នដែលគ្រោងនឹងដាក់សំណើគម្រោងបណ្តុះបណ្តាល។ 
ចំណាំ: SDF មិនអាចចូលរួមសហហិរញប្បទានរាល់គ្រប់ប្រភេទនៃការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញនោះទេ។ SDF មានគោលការណ៍ជាក់លាក់ (មានភាពបត់បែនខ្លះ) ដើម្បីធានាដល់ប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផលក្នុងការបែងចែកប្រើប្រាស់ថវិកាបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ។ 
គិតត្រឹមខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៣​, SDF ទទួលបានសំណើគម្រោងបណ្តុះបណ្តាលចំនួន ២៤៣ ដែលក្នុងនោះ ៩៦ សំណើត្រូវបានជ្រើសរើស។ 

អំពីព័ត៌មាន និងលក្ខខណ្ឌក្នុងសំណើគម្រោងបណ្តុះបណ្តាល

ក្រុមសិក្ខាកាមគោលដៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញក្នុងគម្រោងបណ្តុះបណ្តាលដែល SDF ចូលរួមសហហិរញ្ញប្បទាន នោះគឺជាក្រុមបុគ្គលដែលបម្រើការងារនៅ ក្រុមហ៊ុនខ្នាត ធំ មធ្យម និងតូច, គ្រូបង្គោល, ម្ចាស់ និងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនតូច និងមធ្យម, បុគ្គលដែលគ្មានការងារធ្វើ, និងបុគ្គលដែលត្រៀមចូលទីផ្សារការងារ (សិស្ស និស្សិត)។ 
ជារួម SDF ផ្តល់សហហិរញ្ញប្បទានលើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលត្រៀមចូលទីផ្សារការងារ, បំប៉នជំនាញបន្ថែម និង បណ្តុះបណ្តាលជំនាញសារជាថ្មី។
SDF ផ្តល់សហហិរញ្ញប្បទាន​ដល់គម្រោងបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​វិស័យអាទិភាពចំនួនប្រាំ (៥) ដូចជា៖ ១. កម្មន្តសាល, ២. ឧស្សាហកម្មផ្នែកអេឡិចត្រូនិច, ៣. បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានវិទ្យា, ៤. សំណង់ និង ៥. ទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច។ 

ទន្ទឹមនេះ SDF នឹងពិចារណាសំណើគម្រោងដែលពុំស្ថិតក្នុង​វិស័យ​​អាទិភាពខាងលើផងដែរ ប្រសិនបើសំណើគម្រោងបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ពីតម្រូវការពលកម្មជំនាញពិតប្រាកដពីដៃគូ​ឧស្សាហកម្ម​ ដែលនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាជំនាញដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ (Emerging Skills) ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងជំនាញបច្ចេកទេស និងជំនាញទន់​។
មិនមែនទែ។ SDF ធ្វើការគាំទ្រលើគ្រប់កម្រិតនៃការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទាំងឡាយណាដែលស្ថិតក្នុងវិស័យអាទិភាពទាំង៥ និងជំនាញដែលមានតម្រូវការពិតប្រាកដ (ក្រៅវិស័យអាទិភាព)។​ SDF រីករាយសហការជាមួយគ្រប់ស្ថាប័នដែលមានគម្រោងដាក់សំណើគម្រោងបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទាំងឡាយណាដែលមានតម្រូវការពិតជាក់ស្តែងពីទីផ្សារឧស្សាហកម្ម។

អំពីសំណើគម្រោងបណ្តុះបណ្តាល និងគម្រោងបណ្តុះបណ្តាលដែលត្រូវបានជ្រើសរើស

សមាគម ក្រុមហ៊ុន រោងចក្រ សហគ្រាស សិប្បកម្ម និងគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាល អាចរៀបចំ និងដាក់សំណើស្នើសុំសហហិរញ្ញប្ប​ទានមកកាន់ SDF តាមរយៈប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគម្រោង (Project Management System: PMS) pms.sdfcambodia.org។ 

សូមចូលទៅកាន់ដំណរនេះដើម្បីសិក្សាពីរបៀបបង្កើតគណនី និងរបៀបដាក់សំណើគម្រោងបណ្តុះបណ្តាល (link)។
ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ SDF នឹងបើកទទួលរាល់សំណើស្នើសុំហិរញ្ញប្បទាន ដោយគ្មានកាលបរិច្ឆេទកំណត់បិទទទួលសំណើគម្រោងបណ្តុះបណ្តាលនោះទេ។  នៅពេលដែលវិស័យឯកជន សហគ្រាស និង វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលមានតម្រូវការជំនាញជាក់លាក់ តំណាងស្ថាប័នអាចរៀបចំសំណើគម្រោងបណ្តុះបណ្តាល និងឯកសារពាក់ព័ន្ធ រូចធ្វើការផ្ញើមកកាន់ SDF តាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគម្រោងមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ (PMS link)។ 
ក្នុងការស្នើសុំសហហិរញ្ញប្បទានមកកាន់ SDF ស្ថាប័ន និងដៃគូរៀបចំសំណើ គួរយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បងលើលក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗចំនួនប្រាំពីរ (៧) ដូចខាងក្រោម ៖
 • ការសហការរវាងវិស័យឯកជន និងគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាល
 • ការកំណត់ក្រុមគោលដៅ
 • ការរៀបចំផែនការនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
 • គុណវុឌ្ឍិនៃគ្រូបង្គោល
 • ការកំណត់សូចនាករសមិទ្ធកម្ម (KPIs)
 • ការរៀបចំផែនការចំណាយ និង
 • ការចូលរួមបដិភាគសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាល

សូមអានការណែនាំក្នុងការរៀបចំសំណើគម្រោងបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ (SDF Proposal guidelines) ដើម្បីបានព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមតាមរយៈតំណរនេះ (link)។
រាល់ម្ចាស់សំណើគម្រោងបណ្តុះបណ្តាលទាំងអស់តម្រូវឱ្យធ្វើការភ្ជាប់ឯកសារគោលសំខាន់ៗដូចជា៖ ១. ប្រវត្តិសង្ខបរបស់វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល,​ ២. ប្រវត្តិរូបរបស់គ្រូបង្គោល, ៣. បញ្ចីគណនីរបស់តំណាងស្ថាប័នរៀបចំសំណើគម្រោង, ៤. ប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជន និង ៥. បញ្ជីឈ្មោះ​ និងព័ត៌មានសិក្ខាក្ខាម (សម្រាប់វគ្គបំប៉នជំនាញ)។ 

សូមស្វែងយល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមក្នុងបញ្ញីរាយឯកសារ (Checklist) តាមរយៈតំណរនេះ (link)។
ដំណើរការវាយតម្លៃសំណើគម្រោងអាចនឹងត្រូវប្រើពេលប្រមាណជា ២ខែ។ គ្រប់ម្ចាស់សំណើគម្រោងទាំងអស់អាចតាមដានពីដំណើរការសំណើក្នុងគណនីរបស់ខ្លួន ក្រោយពេលដាក់សំណើគម្រោងហើយ។  រាល់លទ្ធផលជាប់/ធ្លាក់ក៏នឹងត្រូវបានជម្រាបជូនតាមរយៈអ៊ីម៉េលផងដែរ។​
រាល់សមាគម ក្រុមហ៊ុន រោងចក្រ សហគ្រាស សិប្បកម្ម និងគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលនីមួយៗ អាចរៀបចំ និង​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើសុំសហហិរញ្ញប្បទានពី​ SDF លើសពីមួយ (១) សំណើបាន ក្នុងករណីដែលមានតម្រូវការជំនាញជាក់លាក់ពីទីផ្សារឧស្សាហកម្ម។ 
ជារួម SDF មានជំហាននៃការពិនិត្យ និងវាយតម្លៃសំណើគម្រោងបណ្តុះបណ្តាលសរុបចំនួន ៧ រួមមាន៖

 • ការរៀបចំ និងដាក់សំណើ
 • ការពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃសំណើ
 • ការវាយតម្លៃបឋម
 • ការធ្វើបទបង្ហាញអំពីសំណើគម្រោង
 • ការវាយតម្លៃចុងក្រោយ និងអនុម័ត
 • ការជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផល និង
 • ការចុះកិច្ចសន្យា។ 

សូមអានការណែនាំក្នុងការរៀបចំសំណើគម្រោងបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ (SDF Proposal guidelines) ដើម្បីបានព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមតាមរយៈតំណរនេះ (link)។

ក្រោយពេលដាក់សំណើគម្រោងបណ្តុះបណ្តាល និង អំឡុងពេលអនុវត្តគម្រោងបណ្តុះបណ្តាល

 • សំណើគម្រោងបណ្តុះបណ្តាល (Training proposals) សំដៅទៅលើគ្រប់សំណើគម្រោងទាំងឡាយណាដែលដាក់មកកាន់ SDF តែមិនទាន់បានវាយតម្លៃ។  
 • គម្រោងបណ្តុះបណ្តាល (Training projects) សំដៅទៅលើគ្រប់គម្រោងទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានជ្រើសរើសផ្តល់សហហិរញ្ញប្បទានដោយ SDF។
ក្រុមការងារ​ SDF នឹងរៀបចំកិច្ចសន្យា និងស្នើសុំឯកសារបន្ថែម (ក្នុងករណីមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់) ប្រសិនបើមានការចាំបាច់។ ក្រោយពេលកិច្ចសន្យាត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់ SDF នឹងទាក់ទងតំណាងម្ចាស់គម្រោងបណ្តុះបណ្តាលមកចុះហត្ថាលេខា និង រៀបចំបើកថវិកា​ 10 ភាគរយក្នុងដំណាក់កាលដំបូងក្រោយចុះហត្ថលេខាហើយ។
ជាគោលការណ៍របស់ SDF លោកអ្នកមិនអាចស្នើសុំ និងទទួលបានថវិកាបណ្តុះបណ្តាលទាំងអស់ក្នុងពេលតែម្តងបានទេ។ ការទូទាត់ថវិកា ជាទូទៅចែកចេញជាបួន (៤) ដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម (ប៉ុន្តែអាចកែប្រែខ្លះតាមការចាំបាច់ និងមានហេតុផលសមរម្យ)៖

 • ដំណាក់កាលទី១៖ ទូទាត់ថវិកាដប់ភាគរយ (១០%) បន្ទាប់ពីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា និងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់ក្នុងកិច្ចសន្យា។
 • ដំណាក់កាលទី២៖ ទូទាត់ថវិកាសែសិបភាគរយ (៤០%) បន្ទាប់ពីការជ្រើសរើសសិក្ខាកាមបានចប់សព្វគ្រប់ និងត្រៀមរួចរាល់ ដើម្បីចាប់ផ្តើមបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល។
 • ដំណាក់កាលទី៣៖ ទូទាត់ថវិកាសាមសិបភាគរយ (៣០%) បន្ទាប់ពីអនុវត្តវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានពាក់កណ្តាល ហើយក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលអត្រាបោះបង់ការសិក្សាក្រោមការសន្យា ព្រមទាំងមានភ្ជាប់ឯកសារតម្រូវ។
 • ដំណាក់កាលទី៤៖ ទូទាត់ថវិកាម្ភៃភាគរយ (២០%) បន្ទាប់ពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រេចបានសូចនាករសមិទ្ធកម្ម (KPIs) ដូចដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងសំណើសុំគម្រោង ហើយបន្ទាប់ពី SDF ធ្វើការវាយតម្លៃផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវចប់សព្វគ្រប់យ៉ាងយូរបី (០៣) ខែ ក្រោយពីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ដែលសូចនាករសមិទ្ធកម្មនីមួយៗឯករាជ្យពីគ្នា ។

កំណត់ចំណាំ៖ ផែនការទូទាត់ថវិកានេះ អាចកែសម្រួលបាន ប្រសិនបើមានភាពចាំបាច់។
ម្ចាស់គម្រោងបណ្តុះបណ្តាលអាចប្រើប្រាស់ថវិកាបណ្តុះបណ្តាលបដិភាគរបស់ SDF សម្រាប់ប្រភេទចំណាយចំនួន ៥ប្រភេទដូចជា៖ ១. ប្រាក់ខែ ឬថ្លៃឈ្នួលគ្រូបង្គោល, ២. ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសិក្ខាកាម, ៣. សម្ភារៈបណ្តុះបណ្តាល (មិនមែន Fixed Asset), ៤. ទឹក ភ្លើង និង ៥. រដ្ឋបាលផ្សេងៗ។ 
ក្រុមការងារ SDF នឹងធ្វើការសិក្សាលម្អិតជាមួយម្ចាស់គម្រោង។ SDF នឹងផ្តល់ការប្រឹក្សា និងយោបល់ទៅម្ចាស់គម្រោង តាមលក្ខខណ្ឌសមស្របដែលអាចជួយសម្រួលមុននឹងឈានដល់ការបណ្តុះបណ្តាលជាក់ស្តែង។ 
អំឡុងពេលដំណើរការការបណ្តុះបណ្តាល គ្រប់ម្ចាស់សំណើគម្រោងទាំងអស់ តម្រូវឱ្យរៀបចំ និងផ្ញើឯកសារជាប្រចាំមកS​DF ដែលឯកសារទាំងអស់នោះដែលរួមមាន៖ ១. បញ្ចីវត្តមានសិក្ខាកាម (ជាខែ ឬកំឡុងពេលកំណត់ណាមួយ) និង ២. ខ្លឹមសារមាតិកាបណ្តុះបណ្តាល (ប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរឬកែសម្រួល)។ ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគម្រោងរបស់ S​DF នឹងធ្វើបទបង្ហាញខ្លីមួយដល់ម្ចាស់គម្រោងបណ្តុះបណ្តាលទាក់ទិននឹងឯកសារតម្រូវ និងដំណើរការលម្អិតមួយចំនួន។

ក្រោយពេលបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

ក្រុមការងារ SDF នឹងចុះតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តរាល់គម្រោងបណ្តុះបណ្តាលទាំងឡាយ ដែលទទួលបានសហហិរញ្ញប្បទាន។ 
ក្នុងនោះ ក៏នឹងមានការវាយតម្លៃបញ្ចប់គម្រោងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចំនួនពីរ (២) គឺ ការវាយតម្លៃគុណភាពជំនាញរបស់សិក្ខាកាម និងការវាយតម្លៃផ្ទៀងផ្ទាត់សូចនាករសមិទ្ធកម្ម ដូចមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសំណើស្នើសុំ និងកិច្ចសន្យាផងដែរ។ ការវាយតម្លៃទាំងនេះ នឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមួយ (១) ឆ្នាំម្តង ដោយភ្នាក់ងារឯករាជ្យ ក្រោមកិច្ចសន្យាជាមួយ SDF។
ប្រសិនបើម្ចាស់សំណើគម្រោងបណ្តុះបណ្តាលមិនអាចបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌសូចនាករសមិទ្ធកម្មរបស់ SDF ក្រុមការងារ SDF នឹងធ្វើការកាត់ចំនួនភាគរយនៃថវិកា២០% ចុងក្រោយក្នុងដំណាក់កាលទី៤។ ម្ចាស់គម្រោងនឹងទទួលបានចំនួនថវិកាសមាមាត្រស្មើគ្នានៃថវិកាទូទាត់ចុងក្រោយដោយផ្អែកលើចំនួនសូចនាករដែលសម្រេចបានជាក់ស្តែង។