មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ស្តីពីការអភិវឌ្ឍជំនាញដល់សមាជិក និងបុគ្គលិករបស់សមាជិក សម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា (FASMEC) ក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់ផលិតភាព និង លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងគោលដៅពង្រឹង និងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម។

2023-08-23
Responsive image
កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ (ម.អ.ជ.) បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាជាមួយ FASMEC ដើម្បីសិក្សាពីតម្រូវការជំនាញរបស់សមាជិក និងបុគ្គលិករបស់សមាជិក FASMEC ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SMEs) នៅកម្ពុជា។ កិច្ចប្រជុំនេះដឹកនាំដោយ លោក គី សុខគីម នាយកប្រតិបត្តិ ម.អ.ជ. និង ឧកញ៉ា សុខ ដារ៉ា អនុប្រធាន FASMEC។ ជាលទ្ធផល ម.អ.ជ. និង FASMEC បានឯកភាពក្នុងការកំណត់អនុវិស័យ, ប្រភេទអាជីវកម្ម និងតម្រូវការជំនាញ SMEs ព្រមទាំងរៀបចំសំណើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ។