មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

ចាប់ផ្តើមទទួលសំណើ​គម្រោង​បណ្តុះបណ្តាល​​​ពីថ្ងៃនេះតទៅ!

2021-04-06
Responsive image

មូល​​និធិ​​អភិវឌ្ឍន៍​​​ជំនាញ​​ចាប់ផ្តើម​ទទួល​សំណើ​​គម្រោង​​បណ្តុះ​បណ្តាល​​​​ពីថ្ងៃនេះ​តទៅ សម្រាប់​គម្រោង​​កម្មវិធី​​ដូច​ខាង​ក្រោម៖ 

 ១. កម្មវិធី​សម្រាប់​ប្រភេទក្រុមហ៊ុនខ្នាតធំ (Large Firm Scheme)

 ២កម្មវិធីសម្រាប់ប្រភេទក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូច និងមធ្យម (SMEs Scheme)

 ៣កម្មវិធីសម្រាប់ម្ចាស់/ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូច និងមធ្យម 

    (SME Owners/Management Team Scheme)

 ៤កម្មវិធី​សម្រាប់​ការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល (ToT Scheme) 

ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញតាមរយៈ

 * ទូរស័ព្ទដៃ: +855 12 635 294 ឬ +855 23 901 583

 * ហ្វេសប៊ុកផេក: sdfcambodia (https://lnkd.in/drsRpfE)

 * គេហទំព័រ: www.sdfcambodia.org