មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

ព័ត៌មានថ្មីៗ

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ (SDF) ទទួលបានថវិកាបន្ថែមសរុបប្រមាណ ៣៥ លានដុល្លារអាម៉េរិក សម្រាប់អនុវត្តសមាធាតុទីពីរ និងទីបី ក្នុងគម្រោងជំនាញសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគត (Skills for Future Economy Sector Development Program) ក្រោមក្របខណ្ឌហិរញ្ញប្បទានពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) និងទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ (AFD) ដើម្បីពង្រឹង និងពង្រីកការអភិវឌ្ឍជំនាញឲ្យត្រូវនឹងតម្រូវការការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមជាតិ។ 2023-09-26

កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង ADB បានរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានសម្បទានសម្រាប់កម្មវិធីចំនួនពីររួមមាន ទី១៖ កម្មវិធីកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការសេវាសាធារណៈ និងហិរញ្ញវត្ថុ ជំហាន២-អនុកម្មវិធីទី២ (Second Decentralized Public Service and Financial Management Sector Development Program-Su... អានបន្ត

ក្រោមកញ្ចប់គាំទ្រថវិកាពីមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ (SDF) សិក្ខាកាមសរុបចំនួន ១០០០ នាក់ មកពីក្រុមហ៊ុនគីរីរម្យហ្វូដប្រដាក់សិន, សហគមន៍សណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាន, សហគមន៍សិប្បកម្មនរាអង្គរ និងសហព័ន្ធសេវាអប់រំនៅកម្ពុជា នឹងទទួលការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ “Personal Budgeting/Income-Expenses Management” និង “ Self-Leadership and Motivation/Effective Working Performance”។ 2023-09-25

កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣, ក្រុមហ៊ុនប្ញទ្ធិពល ឯ.ក បានរៀបចំកម្មវិធី “ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការផ្តល់ថវិកាបដិភាគក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ រវាងមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ និង ក្រុមហ៊ុនប្ញទ្ធិពល ឯ.ក” និង “ពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងក្រុមហ៊ុនប្ញទ្ធិពល និងដៃគូក្រុមហ៊ុនអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពបុគ្គលិក”។ កម្មវិធីចុះកិច្ចព្រ... អានបន្ត

ទីភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍ (SDC) ពិភាក្សាស្វែងយល់ និងសិក្សាលទ្ធភាពក្នុងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ (SDF)។ 2023-09-25

កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣, SDC បានជួបពិភាក្សាជាមួយ SDF ដើម្បីស្វែងយល់ពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ និងសមិទ្ធផលនានា ដែល SDF សម្រេចបាននាពេលកន្លងមក។ លើសពីនេះ កិច្ចប្រជុំក៏បានពិភាក្សាផងដែរ អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូយុទ្ធសាស្រ្ត ក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញ ដែលឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្... អានបន្ត

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញ “Sewing Supervisor Enhanced” 2023-09-21

សិក្ខាកាមសរុបចំនួន ២០ នាក់ មកពីរោងចក្រ Cheng Shi Xin បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ “Sewing Supervisor Enhanced” ពីវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជា (CGTI) ក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍជំនាញបន្ថែមរួមទាំងជំនាញទន់ និងការពង្រឹងសមត្ថភាពជាប្រធានផ្នែកដេរ, កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣, បន្ទាប់ពីទទួលបានកញ្ចប់គាំទ្រថវិកាពី ម... អានបន្ត