មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ


Full Video_Skills Development Fund_ 2019

Short Video_2019_Skills Development Fund

សូមជូនវីដេអូអំពីការដាក់សំណើគម្រោងមកមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញតាមអនឡាញ