មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

No DATA
No DATA
No DATA
No DATA
No DATA
No DATA
No DATA

ចក្ខុវិស័យ

ក្លាយជាថ្នាលហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយទំនុកចិត្តបំផុតក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញដែលត្រូវនឹងតម្រូវការវិស័យឯកជនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងចីរភាព ដើម្បីចូលរួមសម្រេចឱ្យបាននូវចក្ខុវិស័យឆ្នាំ ២០៣០ និង ២០៥០ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

វិស័យអាទិភាព

កម្មន្តសាល

អេឡិចត្រូនិក

ឌីជីថល

សំណង់

ទេសចរណ៍

យានយន្ត

នីតិវិធីនៃការដាក់ពាក្យ

ចុះឈ្មោះនិងបង្កើតសំណើគម្រោង

ចុះឈ្មោះនិងបង្កើតសំណើគម្រោង

បំពេញលក្ខខណ្ឌនិងឯកសារ

បំពេញលក្ខខណ្ឌនិងឯកសារ

វាយតម្លៃ

វាយតម្លៃ

ប្រកាសលទ្ធផល

ប្រកាសលទ្ធផល

ទទួលថវិកានិងអនុវត្តគម្រោង

ទទួលថវិកានិងអនុវត្តគម្រោង

...
មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ (SDF) ទទួលបានថវិកាបន្ថែមសរុបប្រមាណ ៣៥ លានដុល្លារ...អានបន្ត
2023-09-26
...
ក្រោមកញ្ចប់គាំទ្រថវិកាពីមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ (SDF) សិក្ខាកាមសរុបចំនួន...អានបន្ត
2023-09-25
...
ទីភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍ (SDC) ពិភាក្ស...អានបន្ត
2023-09-25