មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

No DATA
No DATA
No DATA
No DATA
No DATA

ចក្ខុវិស័យ

ក្លាយជាថ្នាលហិរញ្ញប្បទានដែលទទួលបានទំនុកចិត្តខ្ពស់ពីដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការឧស្សហកម្ម និងប្រកបដោយចីរភាព។

វិស័យអាទិភាព

កម្មន្តសាល

សំណង់

បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានវិទ្យា

ឧស្សាហកម្មផ្នែកអេឡិចត្រូនិច

ទេសចរណ៍

ជំនាញផ្សេងៗ

នីតិវិធីនៃការដាក់ពាក្យ

ចុះឈ្មោះនិងបង្កើតសំណើគម្រោង

ចុះឈ្មោះនិងបង្កើតសំណើគម្រោង

បំពេញលក្ខខណ្ឌនិងឯកសារ

បំពេញលក្ខខណ្ឌនិងឯកសារ

វាយតម្លៃ

វាយតម្លៃ

ប្រកាសលទ្ធផល

ប្រកាសលទ្ធផល

ទទួលថវិកានិងអនុវត្តគម្រោង

ទទួលថវិកានិងអនុវត្តគម្រោង

ព័ត៌មានថ្មីៗ

...
ការបន្ដគាំទ្របណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិករបស់សហគ្រាសក្នុងវិស័យទេសចរណ៍​...អានបន្ត
2023-05-24
...
សិក្ខាសិលាស្ដីពី “របៀបរៀបចំសំណើគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងភាពជាដៃគូរវាងសហគ...អានបន្ត
2023-05-02
...
កម្មវិធីសន្និបាតបូ​កសរុបការងារ​ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ របស់សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេ...អានបន្ត
2023-05-02