មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

ឱកាសការងារ

អ្នកជំនាញការទីផ្សារជាតិ

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ (SDF) កំពុងស្វែងរកក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាការស្រាវជ្រាវ ដើម្បីសិក្សាអំពី "តម្រូវការនៃជំនាញការងារ និងការវាយតម្លៃសមត្ថភាព នៃស្ថាប័នបណ្តុះបណ្តាល និងតម្លៃឯកតានៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា"។