មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

សេចក្តីជូនដំណឹង

Request for Quotation on Supply, Delivery and Installation of Office Equipment for SDF 26 Jul 2020  
ដំណឹងជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាការស្រាវជ្រាវ 22 Jul 2020  
អ្នកសម្របសម្រួលស្រាវជ្រាវជាតិ និងអ្នកជំនាញទីផ្សារជាតិ 20 Nov 2019