មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

សាវតា ម.អ.ជ

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ (SDF) ត្រូវបានបង្កើតដំបូងជាគម្រោងសាកល្បង ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៨ ដើម្បីសាកល្បងយន្តការហិរញ្ញប្បទានថ្មីប្រកបដោយនវានុវត្ដន៍ និងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍជំនាញដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារប្រកបដោយចីរភាព ជាមួយនឹងគោលបំណង ដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច និង​បង្កើន​តម្លៃ​បន្ថែម​សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា ព្រម​ទាំង​បង្កើត​ការងារ​កាន់​តែ​ប្រសើរ និង​ទទួល​បាន​ប្រាក់​បៀវត្សសមរម្យ​ដល់​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា។ 

នៅឆ្នាំ២០២៣, រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រែក្លាយគម្រោងសាកល្បងនេះទៅជាបរធនបាលកិច្ច (Trust Fund) ក្រោមឈ្មោះ «មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ» (SDF) (អនុក្រឹត្យលេខ ៩៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣) ជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាបរធនបាលដែលមានសមាសភាពមកពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ, និងថ្នាក់ដឹកនាំឧស្សាហកម្ម។ រហូតមកដល់ពេលនេះ SDFបានទទួលថវិកាពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដូចជាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) និងទីភ្នាក់ងារ​អភិវឌ្ឍន៍​បារាំង​ (AFD) ជាដើម។ 

ចក្ខុវិស័យ

ក្លាយជាថ្នាលហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយទំនុកចិត្តបំផុតក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញដែលត្រូវនឹងតម្រូវការវិស័យឯកជនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងចីរភាព ដើម្បីចូលរួមសម្រេចឱ្យបាននូវចក្ខុវិស័យឆ្នាំ ២០៣០ និង ២០៥០ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

បេសកកម្ម

ជម្រុញភាពជាដៃគូពិតប្រាកដរវាងឧស្សាហកម្ម និងគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជំនាញ។