មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ

Skills Development Fund

No DATA
No DATA
No DATA
No DATA
No DATA

Vision

To be the most trusted financing platform for sustainable and demand-driven skill development.

Priority sectors

Manufacturing

Construction

Information and Communications Technology

Electronics

Tourism

Other Skills

Application process

Register and create proposals

Register and create proposals

Complete requested information and document

Complete requested information and document

Evaluate the proposals

Evaluate the proposals

Release result

Release result

Receive funding and start training

Receive funding and start training

News

...
ការបន្ដគាំទ្របណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិករបស់សហគ្រាសក្នុងវិស័យទេសចរណ៍​...Read more
2023-05-24
...
សិក្ខាសិលាស្ដីពី “របៀបរៀបចំសំណើគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងភាពជាដៃគូរវាងសហគ...Read more
2023-05-02
...
YEAC’s the Annual General Meeting 2022...Read more
2023-05-02